اسعتفای رییس بیمارستان برای کار خیر! هیچ مسولیت دولتی نمی پذیرم!!

(بازدید ۹ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به