اسعتفای رییس بیمارستان برای کار خیر! هیچ مسولیت دولتی نمی پذیرم!!

شما ممکن است علاقه مند باشید به