مجله ویدئو اینترنتی تی‌بین تی‌بین
2 خرداد 1402

رشد ۲۴ درصدی حضور ایرانی‌ها در کادر بهداشت‌ودرمان امریکا / ایرانی‌ها هفتمین ملیت در میان پزشک و جراح مهاجر در ایالات متحده

رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرد: کشـور‌های فیلیپیـن، مکزیـک و هنـد هماننـد سـال ۲۰۱۸ بـه ترتیـب دارای بیشـترین تعـداد کادر بهداشـت و درمـان در ایالات متحـده آمریـکا هسـتند. کشـور ایـران بـا مجموع ۳۶ هـزار کادر بهداشـت و درمان و بـا افزایش ۷ هزار نفری نسـبت به سـال ۲۰۱۸ در رتبه شـانزدهم در میان کشـور‌هایی با بیشـترین نیروی انسـانی شـاغل در بخش بهداشـت و درمان ایالات متحده آمریـکا قـرار گرفتـه اسـت. ایران در سـال ۲۰۱۸ در رده‌ی بیسـت و یکم قرار داشـته اسـت.

رصدخانه مهاجرت ایران طی آماری از رشد ۲۴ درصدی حضور ایرانی‌ها در کادر بهداشت‌ودرمان امریکا خبر داد.

رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرد: در سـال 2021 قریـب بـه 2/8 میلیـون مهاجـر به عنـوان نیـروی کار بهداشـتی در نظـام سلامت ایـاالت متحـده آمریـکا  مشـغول بـه فعالیـت بوده انـد. به عبـارت دیگر بیـش از 18 درصد از جمعیـت 15/2 میلیون نفری شـاغل در بخش بهداشـت  و درمـان ایاالت متحـده آمریـکا را مهاجـران تشـکیل میدهند. این سـهم در برخی از مشـاغل مرتبط با بهداشـت و سلامت  بیشـتر نیـز هسـت. به عنـوان مثـال پزشـکان و جراحـان با 26 درصـد و دسـتیاران بهداشـتی خانگی بـا 40 درصـد از جمله گروههـای شـغلی مرتبـط با بهداشـت و سلامت هسـتند که مهاجـران نقـش پررنگـی در آن دارنـد. در مجمـوع تقریبا 6/1 میلیـون مهاجـر در مشـاغل کلیـدی حوزه بهداشـت و درمان همچون پزشـک، پرسـتار، دندانپزشـک، داروسـاز، یا متخصص بهداشـت دهـان و دنـدان در ایـاالت متحده مشـغول به فعالیت هسـتند.

از لحـاظ جنسـیت نیـز مردان و زنان مهاجر سـهم بیشـتری در برخی از بخشها نسـبت بـه همتایان آمریکایـی (متولدان بومـی) خـود در سیسـتم بهداشـتی ایاالت متحـده داشـته اند. به عنـوان مثـال در سـال 2021 میلادی 23 درصـد از مردان و 5 درصـد از زنـان متولـد خـارج در حرفـه پزشـکی و پرسـتاری مشـغول بـه فعالیت بودنـد، در حالی کـه این رقـم در مردان  بومـی متولدشـده در ایـاالت متحـده آمریکا بـه ترتیـب 17 درصد 3 درصد بوده اسـت.

در بخـش مراقبتهـای بهداشـتی نیـز مهاجران سـهم بیشـتری نسـبت به همتایـان بومی متولدشـده در ایـالات متحده آمریـکا ایفـا کرده انـد. در میـان متولدیـن خارجـی، 49 درصـد از زنـان و 27 درصـد از مـردان در ایـن مشـاغل کار میکردند،  در حالـی کـه ایـن رقـم در زنـان متولد ایـالات متحـده 34 درصد و در مـردان متولـد ایالات متحـده 23 درصد بوده اسـت.

كشـورهای فيليپيـن، مكزيـک و هنـد هماننـد سـال 2018 بـه ترتيـب دارای بيشـترين تعـداد كادر بهداشـت و درمـان در ايالات متحـده آمريـكا هسـتند. كشـور ايـران بـا مجموع 36 هـزار كادر بهداشـت و درمان و بـا افزایش 7 هزار نفری نسـبت به سـال 2018 در رتبه شـانزدهم در میان کشـورهایی با بیشـترین نیروی انسـانی شـاغل در بخش بهداشـت و درمان ایالات متحده آمریـکا قـرار گرفتـه اسـت. ایران در سـال 2018 در رده ی بيسـت و يكم قرار داشـته اسـت.

از 36 هـزار ایرانـی شـاغل در بخـش بهداشـت و درمـان ايـالات متحـده آمريـكا، 27 هـزار نفـر در مشـاغل تخصصـی و  حرفـه ای پزشـكی مشـغول بـه كار هسـتند و 9 هـزار نفـر نيـز در مشـاغل مربـوط بـه مراقبتهـای بهداشـتی كار میكننـد.

کشـورهای هنـد )54 هـزار(، چیـن )17 هـزار(، پاکسـتان )13 هزار(، کانـادا )12 هـزار( و فیلیپین )11 هزار( بـه ترتیب پنج کشـور اصلـی ارسـال کننـده پزشـک و جـراح به ایـالات متحـده آمریکا هسـتند. ایران نیـز با 8 هزار پزشـک و جـراح مهاجر در ایـالات متحـده در رتبـه هفتـم قـرار گرفتـه اسـت. مکزیک، ویتنـام و مصر نیـز در جایگاههـای بعدی قـرار گرفته اند./انتخاب

 

دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که نظر می‌دهد!

افزودن دیدگاه جدید