عامل بدبختی خوزستان

پای بانک ها روی خرخره تولید استاندار خوزستان ورود کند.مصادره پشت مصادره.تعطیلی پشت تعطیلی،فرجام نافرجام تولید کنندگان خوزستانی گزارش جنجالی تی بین از مصادره کارخانجات توسط بانک ها در خوزستان

شما ممکن است علاقه مند باشید به