مادرم مرا به جبهه فرستاد

وقتی مادرم مرا بدرقه می کرد، احساس کردم مرا دارد جبهه می فرستاد

(بازدید ۱۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به