نمایی از فقر و محرومیت در خوزستان

گوشه هایى از مستند “كوچ اجبارى

شما ممکن است علاقه مند باشید به