سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در راستای انجام وظایف و ماموریت‌های خود و به منظور ایجاد فرصت برابر برای همه تولیدکنندگان محتواهای آموزشی و تربیتی دوره کودکی و نیز شناسایی حداکثری ظرفیت‌های کشور در تولید محتوای آموزشی و تربیتی مناسب برای کودکان زیر هفت سال و یا درباره کودکان زیر هفت سال، رویداد ملی «یارستان کودکستان» را برگزار کرد.

نتایج این رویداد بر اساس شاخص‌های شکلی و محتوایی و  پس از سه مرحله ارزیابی توسط ارزیابان دسته بندی و نهایتا بر اساس یافته‌های علمی این رویداد و آموزه‌های تعلیم و تربیت اسلامی مجموعه بسته‌های «تربیت و یادگیری» احصاء شد.

در واقع بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی باید در چارچوب برنامه درسی تربیت و یادگیری مصوب و شاخص‌های ابلاغ شده نسبت به تالیف کتاب کار و بسته‌های یادگیری مربوطه اقدام کنند و انتشار فیزیکی و الکترونیکی و استفاده از این مواد و منابع آموزشی در کودکستان‌ها به اخذ تاییدیه لازم منوط شده است.

از این پس ملاک عمل در تمام کودکستان‌ها باید این بسته‌های آموزش باشند

در این راستا سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بسته‌های تربیت و یادگیری و محتواهای آموزشی و تربیتی مجاز ویژه کودکستان‌های دوره اول و دوم را به طور رسمی معرفی کرده است و از این پس ملاک عمل در تمام کودکستان‌ها باید این بسته‌ها باشد.

اکنون پس از ارزیابی این بسته، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بسته‌های تربیت و یادگیری ویژه کودکان زیر هفت سال را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۲ برای بهره‌برداری در کودکستان‌های سراسر کشور معرفی کرده است.

بسته‌های تربیت و یادگیری دارای دو محتوای «اصلی» و «مکمل» هستند

این بسته‌های تربیت و یادگیری ویژه کودکان زیر هفت سال شامل دو نوع محتوای «اصلی» و «مکمل» است. محتوای «اصلی» به عنوان محتوای محوری کودکستان‌ها در طول سال تحصیلی ـ تربیتی قابل استفاده است. در واقع محتوای