مجله ویدئو اینترنتی تی‌بین تی‌بین
23 اسفند 1401

بنیاد ملی نخبگان برای پذیرش پسادکتری فراخوان داد

بنیاد ملی نخبگان و انجمن‌های ریاضی، فیزیک، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی ایران با هدف کمک به تکمیل تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور برنامه‌ای مشترک برای برگزاری دوره‌های پسادکتری تدوین و فراخوانی در این زمینه منتشر کردند.

به گزارش گروه علم و آموزش؛ برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن ریاضی ایران با هدف کمک به تکمیل تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است.

تمام دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ‍۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می کنند و واجد شرایط هستند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سینای بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir با آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ اقدام کنند. تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه نامه طرح پسادکتری شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می‌گیرند.

شرایط پژوهشگر پسادکتری؛ (فراخوان نوبت اول – زمستان ۱۴۰۱)

حداکثر ۵ سال از زمان دانش‌آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی باید گواهی تایید دانش‌آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنمای خود که به تأیید مدیرگروه و دانشکده مربوط رسیده باشد، ارائه دهند.

سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۴۰ سال نباشد و در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری می‌شود.

متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.

متقاضی باید دارای مقالات با استانداردهای کیفی بالا (با نتایج عمیق، جدید و مهم) ترجیحاً در مجلات تخصصی مشهور رشته خود باشد.

متقاضی باید دارای سه توصیه‌نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیئت علمی با مرتبه حداقل دانشیاری که متخصص در رشته وی هستند، باشد.

متقاضی، منع قانونی (مانند مشمول سربازی بودن) برای پژوهش تمام وقت در طول دوره پسا دکتری نداشته باشد و دارای صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی باشد.

برنامه مشترک با انجمن فیزیک ایران

برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن فیزیک ایران با هدف تقویت تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری مطابق شیوه‌نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار خواهند گرفت.

کلیه دانش‌آموختگان دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ‍۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می‌کنند و واجد شرایط زیر هستند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سینای بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir ضمن آگاهی از اولویت‌های پژوهشی اعلام شده، نسبت به ارسال مدارک و ثبت نام تا پایان اسفند ۱۴۰۱ اقدام کنند. متقاضیان در کاربرگ طرح مساله، لازم است نام استاد میزبان پیشنهادی را نیز درج کنند.

شرایط پژوهشگر پسادکتری

دارای مدرک دکتری فیزیک (همه گرایش‌ها) با اخذ درجه عالی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت عتف

سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۳۵ سال نباشد.

حداکثر ۳ سال از زمان دانش‌آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی احتمال دانش‌آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنما با تأیید مدیرگروه و دانشکده ارائه دهند.

تبصره: زایمان و بیماری خاص به تشخیص کمیته انتخاب می‌ تواند تا دو سال به دو مورد اخیر اضافه کند.

در شرایط یکسان اولویت انتخاب با متقاضیانی است که استاد میزبان ایشان استاد راهنمای پژوهشگر نبوده و مؤسسه میزبان با محل تحصیل دوره دکتری متفاوت باشد.

داشتن دو توصیه‌نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در همان رشته.

متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری خواهد بود.

متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.

صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای پژوهش تمام وقت و عقد قرارداد پژوهشی.

برنامه مشترک با انجمن زمین‌شناسی ایران

برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن زمین شناسی ایران با هدف تقویت تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، بر اساس اولویت‌های مورد نظر انجمن زمین‌شناسی و بنیاد، تعداد ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شده‌اند.

تمام دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ‍۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می‌کنند و واجد شرایط زیر هستند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سینای بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir ضمن آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به انتخاب ۴ اولویت و ارسال مدارک و ثبت نام تا پایان اسفند ۱۴۰۱ اقدام کنند. تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه‌نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار می‌گیرند.

شرایط پژوهشگر پسادکتری

حداکثر ۵ سال از زمان دانش‌آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی تایید دانش‌آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنما با تأیید مدیرگروه و دانشکده ارائه دهند.

سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۴۰ سال نباشد.

متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری می‌شود.

متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.

دارا بودن مقالات با استانداردهای کیفی بالا (با نتایج عمیق، جدید و مهم) ترجیحاً در مجلات تخصصی.

داشتن دو توصیه‌نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در همان رشته.

صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای پژوهش تمام وقت و عقد قرارداد پژوهشی.

برنامه مشترک با انجمن زیست‌شناسی ایران

برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست‌شناسی ایران با هدف تقویت تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، بر اساس اولویت‌های مورد نظر انجمن زیست شناسی و بنیاد ملی نخبگان، تعداد ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شده‌اند.

به نقل از بنیاد ملی نخبگان، تمام دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ‍۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می کنند و واجد شرایط زیر هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه سینای بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir ضمن آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به انتخاب ۴ اولویت و ارسال مدارک و ثبت نام تا پایان اسفند ۱۴۰۱ اقدام کنند. تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه‌نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار می‌گیرند.

شرایط پژوهشگر پسادکتری

حداکثر ۵ سال از زمان دانش‌آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی تایید دانش‌آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنما با تأیید مدیرگروه و دانشکده ارائه دهند.

سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۴۰ سال نباشد.

متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام‌وقت و حضور مستمر در دوره پسادکتری می‌شود.

متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.

دارا بودن مقالات با استانداردهای کیفی بالا (با نتایج عمیق، جدید و مهم) ترجیحاً در مجلات تخصصی.

داشتن دو توصیه‌نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در همان رشته.

صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای پژوهش تمام وقت و عقد قرارداد پژوهشی./ایرنا

دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که نظر می‌دهد!

افزودن دیدگاه جدید